Informacja dla pracowników dotycząca Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

 

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych nałożyła na PGG S.A. obowiązek wdrożenia programu PPK stanowiącego powszechny dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, którego celem jest zapewnienie pracownikom, biorącym w nim udział, wyższych świadczeń emerytalnych.

 

Program ten współfinansowany jest przez pracownika, pracodawcę oraz w części przez państwo. Polega on na tym, że w czasie zatrudnienia pracownika, w każdym miesiącu, na jego specjalne konto, będzie odprowadzane 2 % kwoty wynagrodzenia brutto składka pracownika (pracownik może podjąć decyzję o zwiększeniu tej wartości maksymalnie do 4%) oraz 1,5 % kwoty wynagrodzenia brutto pracownika finansowane przez pracodawcę - składka pracodawcy. Jeżeli wynagrodzenie brutto pracownika wynosi poniżej kwoty 1,2 - krotności minimalnego wynagrodzenia, może on złożyć wniosek, aby obniżyć wpłatę podstawową do kwoty nie mniejszej niż 0,5 % swojego wynagrodzenia brutto.


Ponadto, pracownik na wspomniane konto otrzyma od Państwa wpłatę powitalną 250 zł., a w każdym roku po spełnieniu warunków ustawowych, będzie zasilać konto dodatkową kwotą 240 zł.


Podjęto decyzję, że instytucją finansową, której Polska Grupa Górnicza S.A. powierzy obsługę PPK będzie TFI PZU S.A. Umowa o prowadzenie PPK, której załącznikiem jest lista pracowników objętych programem powinna zostać zawarta do 12 listopada 2019 roku. Z wynagrodzenia wypłacanego po dacie zawarcia umowy o prowadzenie PPK dokonane zostaną pierwsze wpłaty na indywidualne konta pracowników.


Pieniądze gromadzone na indywidualnym koncie pracownika będą inwestowane przez TFI PZU S.A. w dedykowane fundusze inwestycyjne. Formy inwestowania - dynamiczne bądź stabilne - zależne będą od wieku pracownika. Są to tzw. fundusze zdefiniowanej daty (pracownicy zostali podzieleni na 8 grup wiekowych), im krótszy czas do osiągnięcia 60 roku życia, tym bardziej stabilne formy inwestowania. Bardziej dynamiczne formy będą miały zastosowanie dla pracowników młodszych. Niemniej jednak niezależnie od tej zasady pracownik będzie mógł również sam zdecydować o zmianie formuły w jakiej chce oszczędzać. W tym celu będzie musiał złożyć odpowiednią dyspozycję zmiany na portalu inPZU.pl służącym do obsługi uczestników PPK.


Program PPK jest obowiązkowy dla pracodawców, ale dobrowolny dla pracowników. W praktyce oznacza, że pracodawcy zobowiązani są do objęcia nim wszystkich pracowników od 18 do 55 roku życia - chyba, że pracownik złoży stosowne oświadczenie o rezygnacji z przystąpienia do programu. Natomiast pracownicy powyżej 55 roku życia, a przed ukończeniem 70 lat będą mogli przystąpić do PPK na swój indywidualny wniosek. Program nie obejmuje pracowników w wieku powyżej 70 lat.


Zasadą jest, że w programie można uczestniczyć, tak długo jak się pracuje u danego pracodawcy. Natomiast wypłatę można dokonać już po ukończeniu przez pracownika 60 roku życia. W przypadku rozpoczęcia wypłat środków zgromadzonych na rachunku PPK kolejne wpłaty nie są już dokonywane, jak również nie ma dopłat rocznych. Po ukończeniu 60 roku życia uczestnik PPK będzie mógł skorzystać z opcji wypłaty środków w wybranej przez siebie formule:

■ jednorazowa wypłata 25 % zgromadzonych środków, a pozostałe 75 % w co najmniej 120 miesięcznych ratach - ta opcja jest zwolniona z konieczności zapłaty podatku od zysków kapitałowych,
■ jednorazowa wypłaty 100 % zgromadzonych środków, albo wypłata w mniej niż 120 ratach - ta opcja wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych.


Może też wybrać inne alternatywne rozwiązanie tj.:
■ kontynuacja oszczędzania w PPK,
■ dokonanie transferu środków na polisę w zakładzie ubezpieczeń lub na rachunek terminowej lokaty,
■ wypłata środków w formie świadczenia małżeńskiego.


Uczestnik może także wypłacić środki w dowolnym momencie przed 60 rokiem życia:
■ w przypadku poważnego zachorowania pracownika, jego małżonka lub dziecka (do 25 % wysokości środków),
■ na sfinansowanie wkładu własnego do kredytu zaciągniętego na inwestycję mieszkaniową (do 45 roku życia i z obowiązkiem zwrotu)

■ na wniosek pracownika, w dowolnym momencie, w postaci zwrotu środków. Konsekwencją zwrotu środków jest konieczność dokonania ze środków zgromadzonych przez uczestnika określonych przepisami prawa potrąceń:
- potrąceń do ZUS kwoty odpowiadającej 30 % środków z odkupienia jednostek, które zostały nabyte z wpłat finansowanych przez pracodawcę

- potrąceń do urzędu skarbowego należnej kwoty podatku od zysków kapitałowych

- potrąceń pełnej kwoty pochodzącej z odkupienia jednostek nabytych za wpłatę powitalną oraz dopłaty roczne.


Pozostała część środków trafi już w pełnej kwocie do uczestnika PPK


Zaoszczędzone środki podlegają dziedziczeniu


Poniżej przedstawiono symulację jak wyglądałoby wynagrodzenie pracownika zarabiającego miesięcznie 5000 zł. brutto, z programem i bez programu, gdyby program funkcjonował w podstawowej wersji - 2 % pracownik i 1,5 % pracodawca.


dochód 5 000 zł brutto

bez PPK — 3550,19 zł netto

z PPK- 3436,19 netto zł (czyli -114 zł)


odprowadzona składka na indywidualne konto pracownika - 175 zł
(plus dopłata powitalna 250 zł oraz dopłaty roczne w wysokości 240 zł)


Więcej szczegółowych informacji można uzyskać:
- w dziale zajmującym się sprawami pracowniczymi swojej kopalni lub zakładu
- w czasie spotkań z przedstawicielami PZU w kopalni lub zakładzie
(o terminie i miejscu będą informować wywieszone w zwyczajowych miejscach plakaty)
- na specjalnie przygotowanej infolinii - tel.: 22 640 05 55 (działającej w godz. od 8. 00 do 18. 00)
- na stronie emerytura.pzu.pl