Inicjatywa Ustawodawcza projektu ustawy dot. deputatu węglowego dla byłych pracowników kopalń

 

 

Związek Zawodowy Górników w Polsce KHW S. A. przy KWK „Mysłowice-Wesoła” z inicjatywą Ustawodawczą projektu ustawy „Ustawa o zmianie ustawy z dnia ….” dot. deputatu węglowego dla byłych pracowników kopalń bądź zakładów górniczych z udziałem  

           
UZUPEŁNIJ LISTĘ - ŻĄDAJ NIE PROSZĄC SIĘ !!!


Deputat węglowy jako uprawnienie byłych pracowników górnictwa funkcjonował już w Polsce w okresie przedwojennym i był traktowany jako jeden z istotnych elementów uposażenia emeryta lub rencisty górniczego.


W ostatnich latach na skutek działań zarządów poszczególnych spółek górniczych nastąpiło znaczące uszczuplenie tego uprawnienia. Każda spółka uregulowała prawo do deputatu węglowego indywidualnie, co spowodowało wielkie zróżnicowanie tego uprawnienia.

 

1. Kompania Węglowa S.A. w lutym 2014 r. pozbawiła emerytów, rencistów górniczych i inne osoby uprawnia do tego deputatu.


2. Katowicki Holding Węglowy S.A. w listopadzie 2014 r. zawiesił na okres 3 lat (2015-2017) prawo do bezpłatnego węgla, w tym dla emerytów i rencistów.

 

3. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. wypowiedziała emerytom i rencistom deputat węglowy.

 

4. W LW „Bogdanka” S.A. emeryci i renciści otrzymują deputat węglowy.

 

5. 11,5 tys. emerytów i rencistów z kopalń zlikwidowanych dostaje nadal deputat węglowy za pośrednictwem Spółki Restrukturyzacji Kopalń z funduszy budżetu państwa.

 

Wskazane przykłady pokazują, że spółki węglowe wypłacają, odbierają lub zawieszają deputat węglowy dla wymienionej grupy osób. Należy zauważyć, że realizacja przedmiotowego uprawnienia przybiera także różne formy np. niektórym emerytom deputat węglowy wypaca ZUS, zaś w innych przypadkach deputat jest wydawany w sposób tradycyjny.


Proponowana nowelizacja ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego pozwoli rozwiązać problem zróżnicowania i zapewni równy status emerytów i rencistów górniczych w zakresie uprawnień do otrzymania przez nich deputatu węglowego.


Nadto takie rozwiązanie odciąży spółki i przedsiębiorstwa górnicze i znacznie obniży koszt wydobycia węgla.


W dniu 22 stycznia 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015. Nie dokonał jednakże wnioskowanej zmiany w art. 13 ustawy regulującym przyznawanie bezpłatnego węgla w naturze, a finansowanego z dotacji budżetowej. Pominięto w nowelizacji byłych pracowników kopalni bądź zakładu górniczego posiadających uprawnienia do deputatu węglowego na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, które to uprawnienie zostało zabrane lub zawieszone przez zarządy spółek węglowych i przedsiębiorstw górniczych. Zagadnienie to reguluje wnioskowana zmiana w art. 13 ustawy.


Zmiana w art. 30a eliminuje ograniczenia czasowe wypłacania świadczenia (deputatu) z dotacji budżetowej.

 

 

UWAGA!

Listy do podpisu dostępne są w biurze związku. Informacje w tym zakresie w gablotach ogłoszeniowych, na stronie internetowej i pod nr tel. 5634